Josep Maria Carreras
Candidat a Vicesecretari

La darrera acta de les reunions de la Junta Directiva que apareix a la pàgina web de l’Ateneu, quan estic escrivint aquest text, és la del de 20 de desembre de 2016. Benvinguda la transparència que va comportar la seva publicació, però hem de destacar que les actes que es mostren cada cop tenen menys contingut i tarden a fer-se públiques. Per tant, caldrà millorar el temps de publicació i la redacció dels seus continguts, per tal d’apropar-nos més a l’objectiu de la transparència. En general, considero que cal millorar a l’Ateneu tot el que fa referència a la primera funció estatutària del secretari, que jo compartiré com a vicesecretari, i que considero molt rellevant: mantenir la comunicació entre els socis de l’AB i la Junta Directiva (article 29, apartat 1.(i) dels estatuts).

La nostra candidatura preveu donar molta importància al treball en equip, i les responsabilitats no seran individuals sinó compartides entre varies persones, però queda clar que hi ha funcions que per les seves característiques o per la normativa vigent les han de portar a terme nominalment, unes persones determinades. En el meu cas, segons els Estatuts, l’article 29.2 diu que en els casos de malaltia, absència o vacant és el vicesecretari qui exerceix les funcions del secretari. No cal dir que desitjo al candidat a Secretari, el bon amic Josep M. Lloveras, una molt bona salut i espero, donat el seu elevat sentit del deure, que faci molt poques absències i no deixi la plaça vacant.

Però, bromes a part, i com ell mateix explica en la seva entrevista, a banda del compliment dels aspectes burocràtics, importants i gens menyspreables, voldríem que els socis, amb la màxima seguretat jurídica, puguin conèixer els acords i els tràmits efectuats per la Junta amb molta més rapidesa i precisió.

Reduir la distancia entre els socis i la Junta, que actualment considero que és massa llarga, pot ser un dels papers més rellevants d’actuació en la parcel·la que tinc assignada. Això caldria fer-ho en dues direccions. Per una banda, entendre perquè la gent es fa sòcia i què volen els socis actuals, els que venen i els que no venen, i també perquè marxen. Aquest coneixement és fonamental per a poder definir unes actuacions que realment siguin de millora. En aquest camp, la major part de la Junta s’hi haurà d’implicar, alguns de forma directa, com el bibliotecari, la conservadora o la vocal dedicada als serveis dels socis, però també de maneres potser més indirectes la resta de la Junta. Però també cal actuar en l’altra direcció, explicant regularment als socis, de forma ràpida, clara i fàcil, quines son les activitats de la Junta dirigides a assolir els objectius que figuren en el seu programa i també per respondre, sense intermediacions innecessàries, les demandes que facin els ateneistes. En aquest sentit, crec molt necessari incrementar la presència de membres de la Junta en les activitats i en el dia a dia de la nostra casa. Tan sols amb això ja reduiríem aquesta distància que ara hi ha i que no és només física.

Si voleu conèixer una mica més el futur vicesecretari, podeu clicar aquí.