Programa Candidatura Ateneu2021.cat

Els socis

Reconèixer

Vertebrar

 • Promourem noves activitats relacionals entre els socis
 • Afavorirem la col·laboració i l’intercanvi de recursos entre els socis.
 • Els socis tindran preferències als actes presencials a l’Ateneu, mitjançant un sistema de reserva de seient

Créixer

 • Afavorirem que familiars, i en especial fills, siguin socis de l’Ateneu
 • MIllorarem la fidelització i aturarem l’actual ritme sostingut de 400 baixes anuals.
 • Crearem l’Ateneu Jove. Un nou model d’activitat social i cultural per a joves que disposarà d’un espai propi proper a l’actual Palau Savassona, amb lògica de laboratori i centre d’activitats en col·laboració amb altres entitats de la ciutat i del país.

Els serveis

El Palau Savassona

 • Millorarem la mobilitat vertical.
 • Farem un pla d’usos dels espais, amb preferència pels socis.
 • Mantindrem i dignificarem la presència de la senyera a la façana

La Biblioteca

 • Resoldrem els problemes d’espai de la Biblioteca.
 • Completarem la informatització dels fons de la Biblioteca, que actualment només arriba a la meitat
 • Amb la participació dels seus professionals i dels socis, actualitzarem el Pla Director de la Biblioteca

L’Escola d’Escriptura

 • Fomentarem la presència de l’Escola a la ciutat i l’estranger.
 • Ordenarem els usos que l’Escola fa d’espais i serveis de l’Ateneu.
 • Millorarem el coneixement de l’Ateneu entre els alumnes de l’Escola, i el coneixement de l’activitat de l’Escola entre els socis

Els nous serveis

 • Amb la seva participació, el·laborarem el Llibre Blanc dels Socis, que identificarà necessitats i orientarà el catàleg de serveis 
 • Crearem un aplicatiu, també per a mòbil, personalitazat, que suggerirà activitats de l’Ateneu a cada soci, en funció de preferències i interessos.

L’activitat

Suport

 • Promourem la retransmissió en directe de totes les activitats rellevants, així com la seva edició per a la posterior difusió.
 • Defensarem el prestigi i visibilitat de les seccions i els ponents.
 • Donarem suport a l’acitivat de les Tertúlies i el treball dels seus coordinadors tant en logística com en comunicació i difusió.

Impacte

 • Fixarem, a proposta dels socis i la societat, temes vertebradors d’activitat durant períodes concrets, amb l’ambició de personar-nos al debat públic amb aportacions independents, constructives, rellevants i significatives.
 • Reforçarem la nostra col·laboració i presència als mitjans.
 • Les activitats generaran continguts que difondrem i compartirem a la xarxa.

Abast

 • Es fomentarà la presència activa de l’Ateneu a tot l’àmbit territorial i institucional, de la ciutat i del país.
 • Es potenciarà la relació i activitat conjunta amb espais europeus de reflexió, anàlisi i activitat ciutadana i social.
 • Crearem el projecte Ateneu Obert per augmentar les col·laboracions amb institucions dins i fora de l’Ateneu

La gestió

Transparents

 • Publicarem seguiments pressupostaris trimestrals.
 • Tots els membres de la Junta signarem un codi ètic de comportament.

Dialogants

 • Simplificarem les normatives i les adaptarem a les necessitats dels socis.
 • Tindrem un horari setmanal d’atenció al soci.
 • Multiplicarem els canals de participació dels socis als òrgans de decisió de l’Ateneu.

Participatius

 • Simplificarem l’accés al vot per correu.
 • Ens comprometem a facilitar el vot i el recompte electrònic a les properes eleccions de l’Ateneu.

Eficaços

 • Ens comprometem a no generar dèficit.
 • Farem que el Consell Social sigui útil.
 • Crearem el Baròmetre de l’Ateneu, un sistema públic d’indicadors de l’activitat i els serveis de l’Ateneu.