La candidatura Ateneu2021.Cat vol transformar també l’Ateneu a favor de les dones, per tal que hi tinguin la presència i el relleu que, senzillament, els correspon. És per això que ens comprometem a desenvolupar les següents accions concretes:

 1. Farem un Pla d’Igualtat per fer-la efectiva
 2. En el marc del Dia Internacional de la Dona, incorporarem de forma estable, cada mes de març, una programació diversa d’activitats dedicada a les dones (conferències, debats, música, poesia, teatre, etc.
 3. Almenys un 40% de les ponents a les activitats seran dones, i sempre que sigui possible arribarem al 50%.
 4. Crearem un espai d’escolta i anàlisi de les necessitats i demandes que les sòcies i els socis detectin en aquest àmbit.
 5. Donarem visibilitat i reconeixement a les manifestacions i aportacions culturals del talent femení, del present i del passat, de Catalunya i el món, promovent la participació de dones en les activitats culturals.
 6. Farem sessions temàtiques per conèixer els reptes i les barreres a què s’enfronten les dones en tots els àmbits culturals.
 7. Dins les col·leccions digitals de la Biblioteca, obrirem un apartat que difongui la presència de les dones i n’afavoreixi la recuperació de la memòria històrica. Que visibilitzi les aportacions femenines a la cultura (art. 24 llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes).
 8. Crearem en el web de l’Ateneu un portal de transparència que reculli indicadors qualitatius i quantitatius sobre el gènere en la vida de l’Ateneu.
 9. Destinarem un percentatge del pressupost a la promoció d’activitats en matèria d’igualtat i respecte a la diversitat.
 10. Farem cicles específics de conferències sobre dones com, per exemple:
  • sobre feminisme i cultura
  • sobre “Dones eclipsades” en l’art i en qualsevol altre camp del coneixement que al llarg de la història han quedat ofuscades o relegades davant les seves parelles famoses, com Frida Kalho, Alma Malher, Camille Claudel, Angeles Santos Torroella, etc.
  • sobre masclisme i empresa.
  • sobre la contribució de les dones a la cultura de la pau